Chitika

Saturday, November 27, 2010

Desiderata (Mga Inasam na Bagay)


Desiderata
(Mga Inasam na Bagay)

Translated in Filipino by: Nobert Soloria Bermosa

“Desiderata” is one of the most popular prose poems in the world. “Desiderata” is Latin which means “desired things” It was written by Indiana writer Max Ehrmann. It exhorts the reader to "be at peace with God, whatever you conceive Him to be", and to "keep peace with your soul". "With all its sham, drudgery, and broken dreams," wrote Ehrmann, "it is still a beautiful world."Go placidly amid the noise and haste,
Humayong may kapanatagan sa gitna ng ingay at kaabalahan,
and remember what peace there may be in silence.
at tandaang may nakalaang kapayapaan sa katahimikan.


As far as possible without surrender
Hangga't maaari na walang pagsuko
be on good terms with all persons.
sikaping makibagay sa lahat ng tao.
Speak your truth quietly and clearly;
Sambitin mo ang ‘yong katotohanan ng payapa at malinaw; 
and listen to others,
gayundi’y makinig ka sa’yong kapwa,
even the dull and the ignorant;
maging ang mapupurol at mga mangmang; 
they too have their story.
sila rin nama’y mayroong kuwento.
Avoid loud and aggressive persons,
Iwasan ang mga hambog at mga agresibong tao;
they are vexatious to the spirit.
sila ay magpapagalit sa espiritu.


If you compare yourself with others,
Kung ihahambing mo sa iba ang sarili,
you may become vain and bitter;
maaari kang maging hambog at mapaghinanakit,
for always there will be greater and lesser persons than yourself.
sapagkat palagiang may mas nakahihigit at may mas mababang tao sa’yo.


Enjoy your achievements as well as your plans.
Ipagdiwang mo ang iyong mga nakamit gayundin ang ‘yong mga mithiin.
Keep interested in your own career, however humble;
Panatilihin ang pagkawili sa iyong gawain, gaano man kaaba,
it is a real possession in the changing fortunes of time.
tunay itong kayamanan sa pabago-bagong kapalaran ng panahon.
Exercise caution in your business affairs;
Palagiang lakipan ng pag-iingat ang bawat mong pakikipagdaupang-palad,
for the world is full of trickery.
Sapagkat ang mundo’y punong-puno ng panlilinlang.
But let this not blind you to what virtue there is;
Gayunpama’y huwag mong ikabulag ito sa kabutihang naririyan din;
many persons strive for high ideals;
marami ang nagpupunyaging matamo ang matatayog na mithiin,
and everywhere life is full of heroism.
at sa lahat ng dako ang buhay ay puno ng kabayanihan.


Be yourself.
Ipakita ang tunay na sarili.
Especially, do not feign affection.
Lalo’t higit, pagsinta’y huwag ikubli.
Neither be cynical about love;
Maging sa pag-ibig huwag maging mapagduda;
for in the face of all aridity and disenchantment
dahil sa harap ng katigangan at napawing tiwala,
it is as perennial as the grass.
gaya ng damo ito'y habampanahong naririyan.


Take kindly the counsel of the years,
Malugod na tanggapin ang mga payo ng panahon,
gracefully surrendering the things of youth.
Habang magiliw na isinusuko ang mga bagay ng kabataan.
Nurture strength of spirit to shield you in sudden misfortune.
Kalingain ang lakas ng kalooban upang magsilbing kalis sa biglaang kasawian.
But do not distress yourself with dark imaginings.
Subalit huwag pagurin ang sarili sa masasamang pangitain.
Many fears are born of fatigue and loneliness.
Maraming pangamba'y dulot ng pagkapagod at kalungkutan.


Beyond a wholesome discipline,
Sa likod ng kasiya-siyang kaasalan,
be gentle with yourself.
maging marahan sa’yong sarili.
You are a child of the universe,
Ikaw ay isang anak ng sansinukob,
no less than the trees and the stars;
tulad ng mga kahoy at bituin;
you have a right to be here.
May karapatan kang dito’y manatili.
And whether or not it is clear to you,
At kahit malinaw man o hindi sa iyo,
no doubt the universe is unfolding as it should.
walang alinlangan ang sandaigdigan ay patuloy na iinog.


Therefore be at peace with God,
Kaya nga sikaping makamit ang kapayapaan sa Diyos,
whatever you conceive Him to be,
anuman ang iyong pagkakilala sa Kanya sa iyong isipan.
and whatever your labors and aspirations,
at kahit anuman ang iyong mga pasanin at mga inaasam,
in the noisy confusion of life keep peace with your soul.
sa maingay na pagkalito ng buhay panatilihin ang kapayapaan sa kalooban.

With all its sham, drudgery, and broken dreams,
Kasama ang lahat ng pagkukunwari, pagdurusa at mga nawasak na pangarap,
it is still a beautiful world.
ito'y isa pa ring daigdig na maganda.
Be cheerful.
Maging masaya
Strive to be happy.
Magpunyaging lumigaya.


No comments:

Chitika